english česky

JSV International Assistant Service s.r.o. Executive Personal Assistant and Consultant

Add to favorite

Business Management


Business Management je řídící proces podporovaný vedením společnosti, který identifikuje potenciální dopady ztrát a jehož cílem je vytvořit takové postupy a prostředí, které umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů a činností organizace, na předem stanovené minimální úrovni, v případě jejich narušení nebo ztráty.

Kontinuita činností organizace je chápána jako strategická a taktická způsobilost organizace být připraven a reagovat na incidenty a narušení činností organizace za účelem pokračování na předem stanovené přijatelné úrovni.


Vývoj a implementace Business Managementu

Tato část cyklu Business Managementu souvisí s vytvořením a implementací vhodných a přiměřených plánů a postupů, jejichž cílem je umožnit organizaci, aby v případě narušení kritických činností udržela nebo v co nejkratším čase obnovila své procesy na požadovanou provozní úroveň.

Menší organizace mohou využívat pouze jeden plán kontinuity, zatímco ve větších organizacích může existovat celá řada vzájemně propojených plánů, které pokrývají řízení incidentu, kontinuitu činností a řízení obnovy.

Při sestavování plánů je důležité, aby byly do tohoto procesu zapojeny všechny dotčené složky organizace. Jednotlivé plány kontinuity by měly identifikovat činnosti a zdroje potřebné pro hladké zvládání nastalých krizových situací. Každý plán by měl minimálně obsahovat následující informace:

  • Účel a rozsah
  • Role a odpovědnosti
  • Podmínky a postupy aktivace plánu
  • Alternativní lokality
  • Přehled úkolů a činností – co se má udělat, kdy, kde a v jakém pořadí
  • Umístění alternativních zdrojů
  • Důležité kontaktní údaje
  • Další potřebné údaje a informace

Testování, udržování a přezkoumání Business Managementu

Vytvořené plány musí organizace testovat a tím se ujistit, že jsou úplné, reálné a funkční. Testování odhaluje nesouvislosti a opomenutí v plánech dříve, než jsou použity v případě nastalé havárie. Testování a nacvičení plánů zároveň slouží k proškolení těch pracovníků, kterým jsou v plánech kontinuity přiřazeny role.

Testování a revize plánů by měly probíhat v pravidelných intervalech, dle harmonogramu schváleného vrcholovým vedením organizace, nebo vždy když v organizaci dojde k významným změnám, které mohou ovlivnit kontinuitu činností.

Testování musí být praktické a ekonomické, přiměřené organizaci a navržené tak, aby budovalo důvěru ve vytvořené plány. Testování plánů musí být řízeno na základě vhodných scénářů, které jsou uzpůsobeny potřebám organizace. Scénáře mohou zahrnovat různé typy kontrol úplnosti plánů, až po simulace havarijních situací.

Plány kontinuity musí vždy postihovat aktuální změny ve společnosti. Při změnách v organizaci ovlivňující kontinuitu kritických činností může být nezbytné opakovat analýzu dopadů a znovu ohodnotit kritické činnosti, podpůrné procesy a zdroje.


Zpět na úvodní stránku