english česky

JSV International Assistant Service s.r.o. Executive Personal Assistant and Consultant

Add to favorite

Účetnictví a daně

Ceník pro Účetní služby


 1. ÚČETNICTVÍ
  • Finanční účetnictví: Poskytuje přesný a spolehlivý přehled o pasivech a aktivech podniku, o jeho (účetních) nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku za období 12 po sobě následujících měsíců.
  • Manažerské účetnictví: Slouží především pro interní potřebu hospodářské jednotky. Má důvěrný, interní charakter, proto jeho hlavní záměr je maximální pravdivost.
  • Audit: Zajištění auditora a osvědčením (zapsaný v auditorské komoře), k ověřování účetnictví zda je správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů a správnost vyhotovených ročních výkazů, nezávislou osobou.
  • Daňové poradenství: Poradenství při sestavování daně z příjmu právnických, fyzických osob, silniční daně, daně z nemovitosti, DPH, kvalifikovaný zástup za klienta na Finančním úřadu.

   Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly.
  Executive Personal Assistant
 2. OSTATNÍ ÚČETNÍ SLUŽBY
  • Zpracovávání účetních případů, (příjmy, výdaje, platby, fakturace) do účetních zápisů.
  • Personalistika a zpracování mezd, srážky a odvody státním institucím.
  • Sestavování metodických směrnic pro podnikání v souladu se zákony a standardy.
  • Peněžní toky a možnosti investic.
  • Finanční plány.
  • Vnitřní kontrolu.
  • Inventarizace majetku, cenin, pohledávek a závazků, rezerv.
 3. ÚČETNÍ SLUŽBY
  • Vedení účetnictví: Vedení jak jednoduchého, tak podvojného účetnictví, sestavení výkazů a příloh k roční závěrce dle zákona, evidence majetku, cenin, pohledávek a závazků, finanční výhledy, prognózy, eliminování rizik podnikání.
  • Druhy účetnictví: Vnitropodnikové účetnictví, Daňová evidence, aj.
 4. SEKRETÁŘSKÉ SLUŽBY
  • Zpracování zápisů ze zasedání.
  • Seznamování akcionářů s výsledky jednání.
  • Zajišťování styku s bankovními domy a státními institucemi.
  • Veškeré administrativní úkony.

 5. PODNIKATELSKÝ PLÁN
  • Cíl podnikatelského plánu.
  • Předmět podnikání.
  • Finanční analýza.
  • Personální obsazení.
  • Prognózy vývoje podnikání.
  • Finanční a kapitálové zajištění.